Tidvatten - Standardhamn

Detta utbildningsmaterial är ett exempel och kan skilja sig ifrån den som eleverna har tillgång till idag.


Med hjälp av tidvattentabellen och tidvattenkurvan kan man enkelt ta fram nivån på tidvattnet för en viss tidpunkt. Eller omvänt ta fram tidpunkten för en viss nivå på tidvattnet.

Tidpunkt för en viss nivå


Hamnskiss Dover

Denna metod används exempelvis då man önskar gå in i en hamn och önskar en viss nivå på tidvattnet. Om båten har ett djupgående på 1,9 meter och man önskar en säkerhetsmarginal på 1,5 meter till botten en plats på sjökortet där det vid LAT är 0,1 meter djupt vilken tidvattennivå behöver man då?

1,9 (båten) + 1,5 (marginalen) - 0,1 (sjökortet) = 3,3 meter blir då den nivå på tidvatten man efterfrågar.

Vi räknar på Dover den 17:e juni, 2006 under dagen (då det är ljust). Vi vill gå in i den del av hamnen som kallas för Granville Dock (där det vid slussporten är 0,1 meter djupt vid LAT (se hamnskissen bredvid).

Nedan beskrivs stegen för att ta fram vid vilken tidpunkt tidvattnet har denna nivå.

 • Läs av nivåer och tider i tidvattentabellen för Dover och notera om det är mest spring eller neap. Här får vi då LW 10:05UT (1,4m), HW 15:14UT (6,2m) och om två dagar är det neap.


 • För in tidpunkten för aktuellt högvatten i tidvattenkurvan för Dover (15:14UT)


 • Markera aktuellt högvatten (6,2m).


 • Markera aktuellt lågvatten (1,4m).


 • Dra en diagonal linje mellan högvatten och lågvatten markeringarna (6,2m & 1,4m).


 • Dra en lodrät linje på den nivån som efterfrågas (3,3m).


 • Genom skärningspunkten mellan de två linjerna - dra en horisontell linje (ungefär genom Factor 0,4).


 • Där linjen skär tidvattenkurvan (tänk på om det är spring- eller neap-kurvan du skall använda) dra en lodrät linje ner till tidsskalan (två möjliga - en vid stigande vatten och en vid sjunkande vatten). Hade det varit mer spring så hade den röda tidvattenkurvan använts istället (eller vid mitt i mellan en punkt mitt-i-mellan den röda och blå tidvattenkurvan.


 • Läs av hur långt före/efter tidpunkten för aktuellt högvattnet som den önskade nivån infaller (Stigande 11:54UT och sjunkande 18:54UT).

För att minst ha det tidvatten vi önskar i Dover vid den efterfrågade tiden så kan vi gå in i hamnen tidigast 11:54UT och absolut senast 18:54UT.

I Juni är det sommartid i Dover/England och då vi nu har tagit fram tidvattnet i UT kan vi justera tidpunkterna till den tid som råder lokalt nu; Brittisk sommartid - BST.

Reeds vägleder på alla tidvattentabeller hur omräknat skall ske till lokaltid i rutan uppe till vänster på varje tabellsida.

Då den 17:e juni inte är skuggad skall en timma läggas till för att få sommar tid. 11:54UT + 1h = 12:54BST och 18:54UT + 1h = 19:54BST.

Nu är vi klara och vet när vi kan gå in i Dovers hamn den 17:e juni, 2006.

Att fundera på: Här räknade vi på en tidvattennivå om 3,3 meter. Om vi skulle passera ett område på sjökortet märkt med en understruken djupsiffra som säger 1,7 - vilken tidvattennivå hade vi då fått räkna med istället för 3,3 meter?
(Svar: 1,9 (båten) +1,5 (marginalen) +1,7 (sjökortet) = 5,1 meter.)

Nivå vid en viss tidpunkt

Denna metod används exempelvis om man vill veta vilken nivå tidvattnet har "just nu" eller vid en viss tidpunkt då man beräknar vara framme vid den aktuella platsen.

Även i detta exemplet utgår vi ifrån Dover den 17 juni, 2006. Vi är på väg mot hamninloppet, klockan är 14:15BST, och vi undrar hur stor marginal vi kommer att ha under kölen då vi går in i Granville Dock. Båten har som tidigare ett djupgående på 1,9 meter och sjökortet visar 0,1 meter.

 • Vi börjar med att räkna om 14:15BST till UT. För att gå ifrån sommartid till UT drar vi ifrån en timma. 14:15BST -1h = 13:15UT.
 • Läs av nivåer och tider i tidvattentabellen för Dover och notera om det är mest spring eller neap. Här får vi då LW 10:05UT (1,4m), HW 15:14UT (6,2m) och om två dagar är det neap.


 • För in tidpunkten för aktuellt högvatten i tidvattenkurvan för Dover (15:14UT)


 • Markera aktuellt högvatten (6,2m).


 • Markera aktuellt lågvatten (1,4m).


 • Dra en diagonal linje mellan högvatten och lågvatten markeringarna (6,2m & 1,4m).


 • För in den aktuella tidpunkten och dra en lodrätt linje uppåt till den skär tidvattenkurvan (tänk på om det är spring- eller neap-kurvan du skall använda - i detta fallet är det neap) (13:15UT).


 • Från där denna linjen skär spring- eller neap-kurvan - dra en vågrät linje till den skär linjen mellan högvatten och lågvatten markeringarna (vid Factor 0,75).


 • Där den vågräta linjen skär linjen mellan högvatten och lågvatten - dra en lodrät linje uppåt (eller neråt).


 • Läs av den efterfrågade tidvattennivå på skalan för tidvattenhöjden (5,0m).


Tidvattennivån 14:15BST (13:15UT) är således den 17 juni 5,0 meter. Då båten har ett djupgående på 1,9 meter, sjökortet visar ett djup på 0,1 meter så blir marginalen under kölen 5,0-1,9+0,1=3,2 meter.

Nu är vi klara och vet att vi har god marginal när vi kommer in i hamnen.

Att fundera på: På väg in emot Granville Dock exakt klockan 14:15BST och exakt på djupsiffran 5,0 läste du av ekolodet till 9,8 meter. Lufttrycket har varit helt "neutralt" det vill säga 1013 mbar i flera dygn och det har inte heller blåst något. Vad drar du för slutsats?
(Svar: Vi har tidigare räknat ut att tidvattennivån är 5,0 meter i Dover just vid detta ögonblick. Alltså borde vattendjupet vara 10 meter (5,0 (sjökortet) + 5,0 (tidvattennivån) = 10,0m). Således visar ekolodet cirka 0,2 meter för lite och kan eventuellt justeras upp lite.)

Säker segelfrihöjd under bro

Det är ofta en högre nivå på tidvattnet man önskar när man seglar i områden med tidvatten. Men vid passage av broar kan lågvatten vara mycket användbart.

Vi använder som tidigare Dover den 17:e juni, 2006, för exemplet. Frågan vi ställer oss är när kan vi passera den fiktiva bron vid hamninloppet som har en segelfrihöjd om 15 meter med vår båt med en masthöjd på 17 meter?

Den segelfria höjden på en bro är normalt angiven som höjden vid HAT. Alltså blir den segelfria höjden större vid lägre tidvatten. En säkerhetsmarginal på 1,5 meter rekommenderas som vanligt alltid. Har vi en masthöjd på 17 meter och skall under en bro som är 15 meter så måste vi vara minst 2,0 meters (17-15) från högvatten plus 1,5 meters säkerhetsmarginal. Vi behöver således ta reda på tiden då tidvattnet är 2,0 + 1,5 = 3,5 meter ifrån HAT. Den efterfrågade nivån blir således HAT minus 3,5 meter. Nu är det inte alltid man har tillgång till HAT. En förenkling är då att man räknar på den aktuella dagens högvatten som om det vore HAT (man får då lite extra marginal). Om detta inte är tillräckligt kan man i tabellen leta upp årets högsta högvatten och använda detta som om det vore HAT (vilket ger lite mindre extra marginal).

Högvattnet infaller 15:14UT och då på en nivå om 6,2 meter. 6,2 (högvatten) - 3,5 (behövd sänkning) = 2,7 meter är således den tidvattennivån som vi önskar ta reda på när den inträffar.

Denna fråga löser vi på exakt samma sätt som ovan (Rubriken "Tidpunkt för en viss nivå"). Lösningen här presenteras därför enbart med en sammanfattande tidvattenkurva.

Ur tidvattenkurvan får vi då att innan 11:30 och efter 19:45 kan vi passera under den fiktiva bron i Dovers hamninlopp.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMaSidan ändrades senast 2014-12-18 13:51 och är visad 8818 gånger.